NZOZ Alergologia Plus w Poznaniu (Tel. 061 656 21 60) to specjalistyczny oœrodek diagnostyki i terapii uczuleń. Oferuje porady lekarskie z zakresu alergologii, pulmonologii, gastroenterologii, pediatrii, oraz laryngologii i dermatologii. Czynny od pn. do pt. od 8.30 do 18.30 Posiadamy nowoczesnš bazę diagnostycznš,pozwalajšcš na wykonanie m.in. szerokiej gamy testów skórnych, naskórkowych oraz z surowicy krwi, spirometrii - także wysiłkowej, rhinomanometrii i kontrolowanych prób pokarmowych. Odczulanie (immunoterapia swoista) prowadzone jest przez doœwiadczonych specjalistów i anestezjologa. Wysoko wykwalifikowany personel medyczny umożliwia prowadzenie badań i leczenia zaostrzeń schorzeń alergicznych i reakcji anafilaktycznych, takich jak wstrzšs, obrzęk czy stan astmatyczny. Prowadzimy akcje z zakresu promocji zdrowia i szkoły alergika
      

 Strona główna
       

AKTUALNOŚCI
CENNIK
DZIAŁALNOŚĆ
GODZINY PRZYJĘĆ
HISTORIA OŚRODKA
INFORMACJA O "cookies"
KONTAKT
NFZ
Ochrona danych osobowych
Wizyty prywatne:: Ochrona danych osobowych 

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SNZOZ Alergologia Plus, 60-693 Poznań ul. Tomasza Drobnika 49, reprezentowany przez dr n. med. Ewa Springer;

2) W Ośrodku jest powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SNZOZ Alergologia Plus możliwy jest pod adresem email ( odo@alergologiaplus.com ),

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit d) oraz art. 9 ust. 2 lit c) i h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz inne uprawomocnione organy państwowe, podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, zakłady analityki medycznej, zakłady diagnostyki obrazowej i inne zakłady z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. zgodnie z art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

a) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

b) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;

c) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

d) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:

  • 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
  • 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;

e) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Po upływie okresów o których mowa powyżej, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia po upływie okresów o których mowa powyżej (dane te nie mogą zostać usunięte na wniosek pacjenta do czasu upływu ustawowych terminów przechowywania dokumentacji medycznej)  lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – należy rozstrzygnąć czy nie ma konieczności ograniczeń uprawnień wynikających z innych przepisów prawa,

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

9) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

 

Poznań, dnia 25.05.2018 r.                                                                                  dr n. med. Ewa Springer